Neem contact met ons op via de chat functie aan de onderkant, rechts, van het scherm.
Als "Leave a message" getoond wordt, zijn wij niet direct beschikbaar. We nemen in dat geval z.s.m. contact met u op.
Gratis advies nodig?

Nieuwsbrief

Verzekering campers en 4 x 4 afkoop eigen risico.

Bij het huren van een camper is een standaard verzekering inclusief. Met deze verzekering heeft u een eigen risico dat u terug kunt vinden in de offerte of bij het type camper op onze website. Dit eigen risico is vermeld in Zuid-Afrikaanse Rand.

U kunt ervoor kiezen om een aanvullende verzekering te nemen om het eigen risico voor casco schade te dekken. Dit kan op twee verschillende manieren:

- een aanvullende (losse) verzekering via de Europeesche
- een aanvullende verzekering voor de specifieke camper

Het belangrijkste verschil tussen deze verzekeringen is dat u via de Europeesche een veel lagere premie betaalt. Bij de verzekering van de Europeesche moet u een borg (via de creditcard) stellen en de eventuele schade achteraf terugclaimen bij Europeesche verzekeringen.
Bij de aanvullende verzekering vioor de specifieke camper hoeft u deze borg niet te voldoen en daarnaast ook niet het bedrag achteraf te claimen,

De prijzen van de aanvullende verzekering verschillen per camper, maar zijn ten allen tijde hoger dan de verzekering via de Europeesche.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de twee verzekeringen.

Aanvullende verzekering via Europeesche

Aanvullende verzekering via de Europeesche geschikt voor het dekken van het eigen risico

Via het verhuurbedrijf heeft u altijd een basisverzekering van de gehuurde (4x4) camper. Maar het eigen risico blijft bestaan en dat kan er bij schade fors inhakken. Met de verzekering voor afkoop eigen risico via de Europeesche koopt u dat eigen risico af. De premie is gering en vaak lager dan vergelijkbare verzekeringen van het verhuurbedrijf zélf. Ook bent u hiermee verzekerd voor cascoschades die verhuurbedrijven meestal volledig in rekening brengen. Bijvoorbeeld schade aan ruiten en banden.

Dit zijn de voordelen:

 • Afkoop eigen risico al in Nederland geregeld
 • Repatriëring voertuig bij voortijdige terugkeer verzekerd (als uw reisverzekering de gebeurtenis dekt)
 • Extra zekerheid, boven op de verplichte basisverzekering
 • Vaak voordeliger dan aanvullende verzekeringen via het verhuurbedrijf
 • Vergoeding van schades aan boven- en onderkant voertuig en bij off-road rijden

 

De Verzekering voor afkoop eigen risico is er voor:

 • wie in Nederland woont;
 • een basisverzekering heeft afgesloten bij het verhuurbedrijf op de vakantiebestemming.

 

De Europeesche vergoedt het eigen risico en door het verhuurbedrijf uitgesloten cascoschade. Schade aan de auto, motor of camper die je huurt, is gedeeltelijk verzekerd door de verzekering die je afsluit bij het buitenlandse verhuurbedrijf. De verzekering voor afkoop eigen risico vergoedt wat niet gedekt is in deze basisverzekering: eigen risico en uitgesloten cascoschade. Met uitgesloten cascoschade bedoelen we schade aan de auto, motor of camper zelf die niet op de verzekering van het verhuurbedrijf wordt vergoed. Denkt u hierbij aan:

 • schade door gebruik off-road;
 • schade aan ruiten;
 • schade ontstaan bij achteruitrijden;
 • schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem;
 • schade aan interieur;
 • dakschade door laaghangende objecten;
 • schade aan onderzijde incl. banden/wielen.

 

Moet u onverwacht eerder naar Nederland terugkeren? Dan vergoedt de Verzekering voor afkoop eigen risico de kosten van het terugbrengen van je huurvoertuig naar het verhuurbedrijf.

Onderstaand treft u meer informatie over over de verzekering voor afkoop eigen risico via de Europeesche.

 

De rubriek Cascoschade is bestemd als aanvulling op de bij de lokale verhuurder van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering. De rubriek is alleen geldig indien - en zolang -  de bij de verhuurder van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering voor de bestuurder(s) van kracht is. Alle leveranciers hebben een standaard basis verzekering normaliter.

Let op: Indien u deze verzekering afsluit dient u lokaal de borg behorend bij de standaard verzekering van de lokale verhuurder per credit card te voldoen. Deze verzekering verlaagt dus niet de borg. U sluit de verzekering immers niet af bij de lokale verhuurder maar via de Europeesche. De Europeesche zal u in geval van schade na afloop van de reis uitkeren.  Deze verzekering komt in de plaats van de afkoop eigen risico verzekering van de lokale camperverhuurder. Indien deze u dus terplaatse vraagt of u het eigen risico wilt afkopen hoeft u dit niet te doen omdat u al via de Europeesche verzekerd bent.

De premie is aanzienlijk lager. De dekking is voor casco schade gelijk of hoger.

Dekkingsoverzicht auto/camper huur reisverzekering via de Europeesche:

Rubrieken en verzekerde bedragen.

Dekkingsoverzicht

 

4 x 4 en Camper

Repatriëring van het motorrijtuig, per motorrijtuig

 

€ 3.500,-

Cascoschade

- afdekking eigen risico voor de schade die niet valt onder de uitgesloten cascoschade*), per motorrijtuig per gebeurtenis

- uitgesloten cascoschade*), per motorrijtuig per gebeurtenis

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.500,-

 

€ 7.000,-

Met in acht name van het maximaal verzekerd bedrag bedraagt de uitkering in ieder geval nooit meer dan het in rekening gebrachte eigen risico. Het eigen risico heeft betrekking op de verzekering die is afgesloten in het land waar het motorrijtuig is gehuurd.

Onder  door de camper verhuurder uitgesloten cascoschade wordt verstaan:

 • schade door gebruik off-road
 • schade aan ruiten
 • schade ontstaan bij achteruitrijden
 • schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem
 • schade aan interieur
 • dakschade door laaghangende objecten
 • schade aan onderzijde incl. banden/wielen
Premie

(4x4) Camper alleen Casco risico (casco en repatriëring)


€ 9,08  per dag

(4x4) Auto alleen Casco risico ( casco en repatriering )

 

€ 4,78 per dag

Uitgesloten casco schade is een verwarrende term. In dit geval houdt het in dat deze schade verzekerd is tegen een hoger bedrag (€7000).

Deze verzekering is alleen voor Nederlands ingezetenen.

Algemene Voorwaarden 311.044
Verzekering voor afkoop eigen risico auto-, motor- en camperhuur 02-11

Deze verzekering is alleen van kracht als uit de polis/het boekingsformulier blijkt dat de desbetreffende premie is betaald.
De rubriek Cascoschade is bestemd als aanvulling (excedent) op de bij de verhuurder van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering. Deze rubriek is alleen geldig indien en zolang de bij de verhuurder van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering voor de bestuurder(s) van kracht is.

Dekkingsoverzicht
Rubrieken en verzekerde bedragen.

Dekkingsoverzicht

(4x4)Auto/Motor

(4x4)Camper

Repatriëring van het motorrijtuig, per motorrijtuig
Cascoschade
- afdekking eigen risico (m.u.v. zgn. uitgesloten
cascoschade*), per motorrijtuig per gebeurtenis
- uitgesloten cascoschade*, per motorrijtuig per gebeurtenis

€ 3.500,-


€ 3.500,-

€ 7.000,-

 

 € 3.500,-


€ 3.500,-

€ 7.000,-

 

* Met in acht name van het maximaal verzekerd bedrag bedraagt de uitkering in ieder geval nooit meer dan het in rekening gebrachte eigen risico. Het eigen risico heeft betrekking op de verzekering die is afgesloten in het land waar het motorrijtuig is gehuurd.

Onder uitgesloten cascoschade wordt verstaan:
- schade door gebruik off-road
- schade aan ruiten
- schade ontstaan bij achteruitrijden
- schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem
- schade aan interieur
- dakschade door laaghangende objecten
- schade aan onderzijde incl. banden/wielen

 

Bovenstaande is  een limitatieve opsomming van de dekking, alleen die zaken die genoemd zijn, zijn gedekt, andere niet.
De schade moet aantoonbaar zijn ontstaan uit een verzekerd van buiten komend onheil.
Mechanische schade die niet veroorzaakt is uit een van de genoemde uitgesloten cascoschaden is niet gedekt op deze verzekering.

Aanvullende verzekering specifiek per camper

Vraag naar de voorwaarden. Deze zijn verschillend per (4x4) campertype.

Begripsomschrijvingen

1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2 verzekerde: de op de polis genoemde persoon, met vaste woonplaats in Nederland en ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister, die volgens het huurcontract gerechtigd is het motorrijtuig te besturen. Personen aan wie de Europeesche heft meegedeeld van hen geen reisverzekering meer te accepteren worden niet als verzekerde aangemerkt
1.3 verhuurder: het bedrijf dat het motorrijtuig verhuurt op basis van het huurcontract
1.4 huurcontract: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en een verzekerde
1.5 basisverzekering: de door of bij de verhuurder, ten behoeve van verzekerde, afgesloten verzekering voor bestuurders van een motorrijtuig, die voldoet aan de wettelijke minimumeisen welke gelden in het land waar het motorrijtuig is gehuurd 
1.6 motorrijtuig: de gehuurde personenauto of kampeerauto inclusief eventuele aanhanger en de gehuurde motorfiets
1.7 premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.8 uitkering: vergoeding voor schade, kosten of verliezen en uitkering bij ongeval.
1.9 fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijze (proberen te) verkrijgen van een schadevergoeding (waaronder ook begrepen kosten), reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het onder valse voorwendselen (proberente) verkrijgen van een verzekeringsdekking.

2 Geldigheidsduur
2.1
De dekking is geldig binnen de in de polis aangegeven periode. Deze periode dient gelijk te zijn aan de in het huurcontract genoemde huurtermijn.
2.2 Als de in de polis aangegeven periode onvoorzien en buiten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft de verzekering van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van teruggave van het motorrijtuig aan de verhuurder.

3 Premie
3.1
Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te voldoen.
3.2 Zodra de dekking is ingegaan bestaat geen recht op teruggave van premie.

4 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig binnen het in de basisverzekering aangegeven gebied.

5 Algemene uitsluitingen
5.1
Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
5.1.1 als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet, fraude pleegt en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegevens
5.1.2 als verzekerde een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Europeesche heft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder artikel 6 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Europeesche te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
5.1.3 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld, al dan niet bewuste roekeloosheid of met de wil van verzekerde of belanghebbende
5.1.4 als verzekerde een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heft
5.1.5 als verzekerde niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig voorgeschreven rijbewijs
5.1.6 die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzekerde, of een poging daartoe
5.1.7 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of een poging daartoe
5.1.8 als verzekerde onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel verkeert, dat het besturen van het motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden.

5.2 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
5.2.1 die (in)direct verband houden met:
- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, evenals de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
- inbeslagneming en verbeurdverklaren
- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad
5.2.2 terwijl het motorrijtuig door verzekerde wordt gebruikt voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer of op andere wijze dan volgens het huurcontract is toegestaan
5.2.3 tijdens het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record- of betrouwbaarheidsritten/-races of -wedstrijden.

6 Algemene verplichtingen bij schade
Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
6.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade
6.2 de Europeesche volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van de Europeesche zou kunnen benadelen
6.3 van iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk, op een schadeaangifteformulier, mededeling te doen aan de Europeesche. Deze mededeling dient mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering
6.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen
6.5 originele bewijsstukken over te leggen
6.6 alle ter zake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere stukken direct onbeantwoord aan de Europeesche te sturen
6.7 zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover derden heeft (tot ten hoogste de van de Europeesche ontvangen uitkering) op verzoek van de Europeesche over te dragen aan de Europeesche, samen met alle bewijsstukken van deze aanspraken.

7 Schaderegeling
De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.

8 Terugvordering van niet-verzekerde diensten
Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Europeesche ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als deze rekeningen niet worden voldaan, kan zonder meer tot incasso worden overgegaan. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van verzekerde.

9 Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. De bepalingen van de basisverzekering blijven onverminderd van kracht.

10 Meerdere verzekeringen
Als voor een verzekerde meerdere soortgelijke verzekeringen bij de Europeesche zijn afgesloten, dan kan hij ten hoogste de in het dekkingsoverzicht, behorend bij deze verzekering, genoemde bedragen uitgekeerd krijgen. Als hogere bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig deel van de premie teruggegeven.

11 Rechthebbende
11.1
Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als er sprake is van overlijden van verzekerde bestaat er ook recht op uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van erfrecht over te leggen.
11.2 Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden hiertegen, vóór betaling van de uitkering, schriftelijk aan de Europeesche bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.

12 Verjaringstermijn van recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens de Europeesche ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de Europeesche dit bericht verstuurde.

13 Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.

14 Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
- KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij de Europeesche of inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

16 Misbruik van vertrouwen en fraude
Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is van fraude dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen, zoals:
- het beëindigen van de verzekering(en);
- het doen van aangifte bij de politie;
- het melden van persoonsgegevens in de gangbare incidentenwaarschuwingssystemen (o.a. het Centraal Informatie Systeem);
- het terugvorderen van eventueel al uitgekeerde of nog uit te keren schadevergoeding en door ons gemaakte of nog te maken kosten. Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol Verzekeringsbedrijf ondertekend en voeren dit ook uit.

17 Clausule terrorismedekking
Het 'Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.' is op deze verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland. Desgevraagd zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe. Ook kunt u de tekst bekijken via: www.terrorismeverzekerd.nl of www.europeesche.nl

De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwijking van de voorgaande bepalingen.
Een eventuele uitkering vindt alleen plaats in aanvulling op de uitkering van de basisverzekering voor de gerechtigde bestuurder(s) die bij de verhuurder van het motorrijtuig is afgesloten en alleen voor zover het verzekerde bedrag hiervan niet toereikend is.

Rubriek repatriëring motorrijtuig
18 Dekking
Uitkering wordt verleend voor extra kosten die verband houden met het motorrijtuig:

18.1 als verzekerde door een op de reisverzekering van de Europeesche gedekte gebeurtenis voortijdig naar Nederland moet Terugkeren
18.2 als gevolg van diefstal of verlies van de sleutels van het motorrijtuig.

Rubriek Casco
19 Dekking
Tot de in het dekkingsoverzicht genoemde maxima wordt uitkering verleend voor:

19.1 het op grond van de basisverzekering in mindering gebrachte eigen risico
19.2 een onder 19.2.1 tot en met 19.2.7 genoemde schade aan het motorrijtuig, als deze schade op grond van de basisverzekering is uitgesloten (100% eigen risico)
19.2.1 schade door gebruik off-road (dit houdt o.a. in schade aan het motorrijtuig als gevolg van het rijden op een onverharde weg)
19.2.2 schade ontstaan bij achteruitrijden
19.2.3 schade door bevriezing/oververhitting van het leidingsysteem
19.2.4 dakschade door laaghangende objecten
19.2.5 schade aan interieur
19.2.6 schade aan onderzijde incl. banden/wielen
19.2.7 schade aan ruiten.

Zuid Afrika specialist - Wij zijn aangesloten bij de SGR voor uw financiele zekerheid.